Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

NHẤT HÀNG QUAN THAM


Bao tiền đã cuỗm vào tay
Mà chưa thoả mãn dạ này tham lam.
Doanh nghiệp, dự án, thuế quan
Rồi tiền xin việc, bần hàn đút cho
Tiền bán chức, ông hời to
(Bất nhân ở chỗ người đưa dễ dàng
Là quà, tiền bạc hay vàng
Đưa là ông nhận
Hứa han ông lờ )
Người đút, thấp thỏm, đợi chờ
"Khuynh gia", để thắng là nhờ tiền hơn
"Bại sản", thua, ngậm bồ hoàn
Đòi tiền, liệu có bắc thang hỏi trời.
Dân dại tiền mất, quan sơi
Bao người mất của ngậm ngùi đó thôi
Đấm với ! Sắp hết thời rồi
Chợ chiều, bán chức cho người thích quan !
      136/215