Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

THAM NHŨNG CHẾT RỒI

                                                                                                       Mừng nay "tham nhũng đã chết rồi"
Tìm hoài nỏ thấy ở hai nơi(1)
Như thế ai người không phấn khởi
Tham nhũng từ nay chết thật rồi

Tham nhũng chẳng còn đất bạn ơi
"Đổi mới, bây giờ mua hẵn hoi"
Trưởng , phó, cao thấp theo thời điểm
Vào ngành, tuyển dụng, ngã giá thôi ...(2)

Tiêu cực giờ đây cũng thức thời
Bọn quan tham nhũng đổi cách chơi
Dù đủ trăm phương và nghìn kế
Cũng không tránh khỏi bởi lưới trời

    04/01/2016
(1) Năm 2015 qua báo cáo Hà Nội và Tp HCM
Không phát hiện ra tham nhũng
(2) Dư luận ở huyện Y... vào biên chế mất 150 triệu
Để được đề bạt trưởng phó phòng 100 triệu